Vedtekter

Norwegian Mass Customization Cluster

Vedtekter

Vedtekter for foreningen:
Norwegian Mass Customization Cluster (NMCC) – Rørosklyngen.

Femundsveien. Foto: Kurt Näslund

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norwegian Mass Customization Cluster – Rørosklyngen.

§ 2 Formål

Norwegian Mass Customization Cluster er en regional industriklynge.

Klyngens formål er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. Klyngen arbeider for økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne i bedriftene gjennom samhandling og utviklingsprosjekt.

Klyngens fokus ligger i arbeid med kundetilpasset produksjon. Kundetilpasset produksjon handler om å kunne tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon. Gjennom arbeid med kundeorientering, innovative prosesser, smarte fabrikker og kompetanseutvikling kan bedriftenes konkurransekraft styrkes.

Gjennom arbeidet i en regional industriklynge ønsker virksomhetene å utveksle erfaringer og kompetanse, samarbeide og lære av hverandre. Klyngen skal også styrke egne virksomheter ved å knytte til seg det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse på området.

Klyngen har som også formål å bygge kompetanse på området kundetilpasset produksjon andre virksomheter kan lære av. Våre virksomheter skal være så langt fremme på området at klyngen tar en nasjonal posisjon som landets sterkeste industrielle fagmiljø på kundetilpasset produksjon.

§ 3 Medlemskap

Norwegian Mass Customization Cluster er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen. Alle virksomheter som driver større- eller mindre grad av kundetilpasset produksjon kan søke om medlemskap i klyngen. Nye virksomheter tas opp etter vedtak i styret.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 4 Årsmøte

Klyngen avholder årlig årsmøte. Til årsmøtet stiller alle bedrifter i nettverket med én representant med stemmerett. Årsmøte avholdes innen 30. juni hvert år – første gang etter stiftelsen er innen 30. juni 2019.

Årsmøtet velger styret og styret leder samt valgkomité. Årsmøtet revideres også klyngens vedtekter og eventuell navneendring. Vedtak gjøres gjennom simpelt flertall.

Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Styret

Styret skal lede klyngen og ivareta medlemmenes interesser. Styret skal bestå av ett medlem fra hver av medlemsbedriftene. Ved fravær av styremedlem kan bedriften stille med en personlig vararepresentant. Styret kan suppleres med observatører fra relevante forsknings- og utviklingsmiljø eller andre relevante miljø.

Styrets medlemmer velges for opp til to år om gangen for å sikre kontinuitet. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret.

§ 6 Valgkomite

Det velges en valgkomité på 2-3 personer på hvert årsmøte. Valgkomiteen innstiller til nye medlemmer i styret til påfølgende årsmøte.

§ 7 Økonomi

Alle medlemsbedrifter må betale en årlig deltakeravgift. Deltakeravgiften går til å dekke klyngens administrative ledelse samt fellesaktiviteter. Deltakeravgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Arbeid i styret og arbeidsgrupper honoreres ikke.

Det er et uttalt mål at klyngen skal generere innovasjons- og utviklingsprosjekt. Finansiering av disse fremskaffes i hvert enkelt tilfelle.

§ 8 Signaturrett

To av styrets medlemmer i fellesskap innehar signaturrett.

§ 9 Vedtekts­endring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Last ned PDF

Ta kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, eller ring til oss.

(+47) 932 03 600
e-post